מושגים
קרנות חדשות
קרנות פנסיה שהחלו לפעול מחודש ינואר 1995. קרנות אלו זכאיות לרכוש איגרות חוב מיועדות מבטיחות תשואה שנתית אפקטיבית בשיעור של 4.86% על 30% מנכסיהן. תכנית הפנסיה בקרנות אלו היא תכנית פנסיה מקיפה. כלומר, מלבד פנסיית זקנה המשולמת בגיל הפרישה מקנה הביטוח בקרן גם כיסוי למקרה מוות או נכות בתקופת העבודה. ההפקדות השוטפות לקרנות חדשות מוגבלת עד פעמיים השכר הממוצע במשק.
קרנות כלליות
קרנות הפנסיה הכלליות זכאיות לרכוש אגרות חוב מיועדות ותכנית הפנסיה בהן היא תכנית יסוד הכוללת פנסית זקנה ושאירי זקנה. בחלק מהקרנות הכלליות ניתן לרכוש גם כיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות בתקופת העבודה.
need title
קרנות ותיקות
המערכת מציגה קרנות פנסיה חדשות וכלליות בלבד ולא את הקרנות הותיקות. זאת מאחר ובקרנות החדשות ובקרנות הכלליות היתרות הכספיות והפנסיות תלויות ישירות בתשואה המושגת על ידי הקרן, בעוד שבקרנות הותיקות, אשר ממילא סגורות להצטרפות מבוטחים חדשים משנת 1995, השפעת התשואה היא עקיפה בלבד. קישורים לאתרי האינטרנט של הקרנות הותיקות, בהם ניתן למצוא, בין היתר, מידע אודות התשאות שהשיגו קרנות אלו ניתן להשיג בכתובת הבאה- http://mof.gov.il/hon/Pension/pension/Pages/Oldpensionfunds.aspx
תשואה או תשואה כוללת
התשואה לפיה מתעדכנת היתרה הצבורה של כל מבוטח בקרן הפנסיה. התשואה הכוללת היא צירופן של התשואה על השקעות והתשואה הדמוגרפית.
תשואה על סך ההשקעות
התשואה שהשיגה הקרן על השקעותיה, מחושבת כממוצע משוקלל של התשואה על איגרות החוב המיועדות שמחזיקה הקרן והתשואה שהשיגה על השקעותיה החופשיות.
תשואה על אג"ח מיועדות
קרנות הפנסיה החדשות זכאיות לרכוש, כנגד 30% מנכסיהן, איגרות חוב מיועדות מבטיחות תשואה שנתית אפקטיבית בשיעור של 4.86%. עד ליום 31 לדצמבר 2003 קרנות הפנסיה החדשות היו זכאיות לרכוש איגרות חוב מיועדות מבטיחות תשואה שנתית אפקטיבית 5.05% כנגד 70% מנכסיהן.
תשואה על השקעות חופשיות
התשואה שהשיג מסלול ההשקעות בקרן הפנסיה על נכסים שבגינם הקרן אינה רשאית לרכוש איגרות חוב מיועדות. השקעות הכספים נקבעות בהתאם למדיניות ההשקעות של כל מסלול.
איזון אקטוארי
התשואה שהשיגה הקרן בשל ניהול סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה של מבוטחים וכן ניהול סיכוני תוחלת החיים של הפנסיונרים. התשואה מחושבת אחת לשנה. לחברה המנהלת של קרן הפנסיה עשוי להיות משקל משמעותי בקביעת גובה האיזון האקטוארי. כגורם האחראי על ניהול הסיכונים אחראית החברה המנהלת על נהלי החיתום של מצטרפים חדשים, על נהלי הבדיקה הרפואית במקרה של תביעה לפנסיית נכות ועל נהלי ואופן הבדיקה של תקופת אכשרה במקרה נכות או פטירה.
תשואה דמוגרפית
התשואה החודשית שהשיגה הקרן בשל ניהול סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה של מבוטחים בלבד. נתונים לגבי התשואה הדמוגרפית יפורסמו בגין החודשים ינואר 2006 - דצמבר 2013. תשואת קרנות הפנסיה המוצגת בפנסיה-נט כוללת את מרכיב התשואה הדמוגרפית, המתבססת על תחשיב מקורב המחושב מדי חודש ואינו מבוקר. על מנת לקבל את הנתון המדויק יש לעיין בנתוני התשואה על ההשקעות המוצגים בפנסיה-נט ובנתוני האיזון האקטוארי המוצגים בדוחות הכספיים והאקטואריים השנתיים של קרנות הפנסיה.
דמי ניהול
חברות מנהלת של קרנות פנסיה חדשות רשאיות לגבות דמי ניהול הן מההפקדות בקרן והן מסך יתרה צבירה. מהתשלומים המופקדים בשל מבוטחים בקרן רשאית החברה המנהלת לנכות עד 6%. מהצבירה רשאית החברה המנהלת לנכות, מדי חודש בחודשו, שיעור שלא יעלה על 0.0416% (0.5% בחישוב שנתי). לעומתן, חברות מנהלות של קרנות פנסיה כלליות רשאיות לגבות דמי ניהול מהצבירה בלבד, בשיעור שנתי שלא יעלה על 2%.
קרן פנסיה ברירת מחדל
הינה קרן פנסיה שנבחרה על ידי משרד האוצר ומציעה את דמי הניהול הנמוכים ביותר לחוסכים שאינם מאוגדים. כל עובד שחפץ בכך, יכול להצטרף לאחת מהקרנות. בנוסף, המעסיק יוכל לצרף את עובדיו לאחת מקרנות ברירת המחדל במקרה שהעובד נמנע מלבחור חיסכון פנסיוני אחר. שתי הקרנות שנבחרו לשמש למשך שנתיים, החל מספטמבר 2016, כקרנות ברירת מחדל הן קרנות הפנסיה שבניהול מיטב-דש והלמן אלדובי. קרן הפנסיה של מיטב דש תגבה דמי ניהול בשיעור של 1.31% מההפקדות החודשיות ו-0.01% מהצבירה הכוללת. דמי הניהול שתגבה קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי יעמדו על 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.001% מהצבירה הכוללת.
חזרה לדף הבית