מקורות המידע והנחות מערכת
המערכת מתבססת על נתוני תשואות חודשיות של קרנות הפנסיה המדווחות מידי חודש לאגף שוק ההון.
מדדי שוק נבחרים כפי שמפורסמים ע"י הבורסה בת"א.
תשואה נומינלית ברוטו – המערכת משתמשת בנתוני תשואות נומינליות ללא ניכוי דמי ניהול.
מערכת גמישה וידידותית למשתמש – המערכת מאפשרת למשתמש לבצע מדידות והשוואות, בהתאם לפרופיל הרצוי לו לכל טווח זמן העולה על שנה בכל נקודת זמן.
חזרה לדף הבית