מה ניתן להפיק באמצעות המערכת ?
המערכת מפיקה תרשימים וטבלאות למדידה והשוואה של תשואות קרנות הפנסיה (השוואה בין מספר קרנות פנסיה), חברות מנהלות (השוואה בין מספר חברות מנהלות), תאגידים שולטים (השוואה בין מספר תאגידים שולטים) או מדידה והשוואה של תשואות לפי סוג קרן, לכל טווח זמן העלה על שנה בכל נקודת זמן. המערכת אף מאפשרת השוואת תשואות למדדי שוק נבחרים דוגמת: מדד ת"א 25, מדד ת"א 100, מדד אג"ח סחירות ממשלתיות ועוד.
מבנה המערכת
כללי
ניתן להפיק באמצעות המערכת שני סוגי דוחות:
תשואות.
השוואה למדדי שוק.
פירוט הדוחות המופקים מהמערכת
בעת בחירת סוג דו"ח "תשואות" והשאילתה הרצויה, המערכת מציגה: א. תרשים תשואה מצטברת של כל קרן בהשוואה לתשואות של קרנות פנסיה אחרות (אחת או יותר) במרווחי זמן שונים ועל בסיס נקודת זמן אחת נבחרת. השוואה דומה מתאפשרת גם בין חברות מנהלות (לפי תשואות קרנות הפנסיה שמנוהלות על ידיהן), תאגידים שולטים (לפי תשואות קרנות הפנסיה שבבעלותם) או סוגי קרנות (לפי תשואות קרנות הפנסיה ששייכות לאותו סוג קרן). ב. טבלה שמפרטת את התשואה המצטברת של הקרנות/חברות מנהלות/תאגידים שולטים/ סוגי קרנות שנבחרו – בהתאם לבחירת המשתמש, יתרת נכסיהן, דמי הניהול והצבירה נטו במהלך התקופה שנבחרה. בלחיצה על המקש "פירוט", ייפתח חלון ובו טבלאות ותרשימים אודות הקרן המבוקשת במשך ה-12 חודשים האחרונים, שכוללים נתונים לגבי הפקדות, משיכות, אופן חלוקת הנכסים וכן נתונים לגבי התשואה. בטבלה הראשית מוצגת התשואה הכוללת לצד מרכיביה - התשואה הפיננסית והתשואה הדמוגרפית. התשואה הפיננסית, המורכבת מהתשואה על איגרות חוב מיועדות ומהתשואה על ההשקעות החופשיות, מוצגת בטבלה נוספת בה ניתן לראות גם את התשואה שהשיגה הקרן על רכיב ההשקעות החופשיות.
תמונה של תשואה ממיגלית ברוטו מצטברת נעה
תמונה של פירוט פעילות הקרן לתקופה נבחרת (05/2009 - 06/2008)
בעת בחירת סוג דוח "השוואה למדדי שוק" והשאילתה הרצויה, המערכת מציגה: א. תרשים תשואה (חודשית, מצטברת או מצטברת נעה – בהתאם לבחירת המשתמש) של כל קרן בהשוואה למדדים ואינדקסים נבחרים במרווחי זמן שונים ולנקודת זמן אחת נבחרת. השוואה דומה מתאפשרת גם לחברות מנהלות (לפי תשואות הקרנות שמנוהלות על ידיהן), תאגידים שולטים (לפי תשואות הקרנות שבבעלותם) או סוגי קרנות (לפי תשואות הקרנות ששייכות לאותו סוג קרן) ב. טבלה שמפרטת את התשואה המצטברת של הקרנות/חברות מנהלות/תאגידים שולטים/ סוגי קרנות שנבחרו – בהתאם לבחירת המשתמש, בהשוואה למדדים ואינדקסים נבחרים במהלך אותה תקופה.
חזרה לדף הבית
need alt
need alt